ขั้นตอนการ Login เข้าระบบ
ขั้นตอนการ Logoff ออกจากระบบ
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ขั้นตอนการอนุมัติการลงทะเบียน (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)