ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
หลังจากที่ Login เข้าระบบแล้ว ให้ทำรายการดังต่อไปนี้
1. คลิกเมนูพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ได้หน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1


2. คลิกเลือกประเภทการลงทะเบียน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

3. คลิกปุ่ม แสดงใบแจ้งหนี้ จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (BILL PAYMENT)
ในกรณีที่นิสิตเลือกใช้ธนาคารกรุงศรีฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ จะต้องมี แท่ง BarCode ที่ท้ายใบแจ้งหนี้ ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3

4. กรณีที่เครื่องแสดงหน้าจอดังรูปที่ 4 ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อให้สามารถแสดงผล Java ได้ และสำหรับเครื่องที่ไม่มีการติดตั้ง Java มากก่อนให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Java Runtime Environment คลิกดาวน์โหลด
รูปที่ 4

5. ก่อนที่จะพิมพ์แบบฟอร์ใบแจ้งนี้ จะต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าหน้ากระดาษที่เมนู File คลิกเลือกคำสั่ง Page Setup... จะได้หน้าจอดังรูปที่ 5


รูปที่ 5
 
- ให้เซ็ตค่าของ Headers and Footers เป็นค่าว่าง เป็นดังรูปที่ 5
- กำหนด Margins ใน Left Right Top Bottom ให้เป็น 0.5 นิ้ว ดังรูปที่ 5

5. คลิกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Print หรือคลิกที่ไอคอน Print
6. ในการสั่งพิมพ์ฟอร์มใบแจ้งหนี้ จะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ Laser