ใบแจ้งการชำระเงิน (BILL PAYMENT)
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
KASETSART UNIVERSITY, KAMPHAENG SAEN
 
      บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 769-3-00071-2
         (TR.CODE 36XX) (10/10)
   
สำหรับลูกค้า
ชื่อ-นามสกุล : สมมุติ สมมุติ

เลขประจำตัวลูกค้า/CUST.NO. 48000000

เลขที่อ้างอิง/REF.NO. -
  เงินสด
  เช็ค CHEQUE
เลขที่เช็ค CHEQUE NO. ธนาคาร BANK/สาขา BRANCH จำนวนเงิน AMOUNT
    7,860     -
รายการ
จำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียน
7,860  
  -
รวมเงินทั้งหมด
7,860  
  -
 
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์/ตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศหรือผ่านบริการ SCB Easy Net (www.scbeasy.com)
...............................................................................................................................................................................................
ใบแจ้งการชำระเงิน (BILL PAYMENT)
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
KASETSART UNIVERSITY, KAMPHAENG SAEN
 
      บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 769-3-00071-2
         (TR.CODE 36XX) (10/10)
   
สำหรับธนาคาร
ชื่อ-นามสกุล : สมมุติ สมมุติ

เลขประจำตัวลูกค้า/CUST.NO. 48000000

เลขที่อ้างอิง/REF.NO. -
  เงินสด
  เช็ค CHEQUE
เลขที่เช็ค CHEQUE NO. ธนาคาร BANK/สาขา BRANCH จำนวนเงิน AMOUNT
    7,860     -
รายการ
จำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียน
7,860  
  -
รวมเงินทั้งหมด
7,860  
  -
 
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน
 
 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์/ตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศหรือผ่านบริการ SCB Easy Net (www.scbeasy.com)